Home Trang Trại Gà Duy Khương

Mã số 03 – Ngày 06/05/2020

Mã Số 02 – Ngày 06/05/2020

Mã số 01 – Ngày 06/05/2020

Mã Số 03, Ngày 30/04/2020

Mã Số 02, Ngày 30/04/2020

Mã số 01, Ngày 30/04/2020

Mã số 03, Ngày 29/04/2020

Mã số 02, Ngày 29/04/2020

Mã Số 01, Ngày 29/04/2020